مولتی هاستر تکست: اینترو: آه،آره ،پایدار،چند وقته تنهایی نخوندم نه،آه آره،تو هر وقت راهتو گمکردی فقط کافیه برگردی اول راهت.یادت بیاد از کجا شروع کردی.یادت بیار چرا افتادی تو این مسیر. ...... ورس1: صبح پا میشم علف از لب من به مخ / میرمتوی بالکن دم لب قفل میگم بپرم آره بگذرم از دنیا و موزیک و دوستام بگیرمش من به ت.خم ولی یادم میاد یه چیزایی هست/ که نمیشه ازشون به آسونی گذشت هر دفعه با خودم میگم برا چی میمونم/ بعدش یادم میاد برا کی میخونم برا مادر و حرصایی که بهش دادم/ دنیاش جهنم بود ساخت یه بهشت واسم برا برادری که نزاشت پشتم سرد شه/ بابدیم سر کرد عرفان مرد شه برا دوستایی که مثل من آرزو داشتن/و توباتلاق زندگی آرزوهاش دفن مردم 7 ساله هم صحبتیم/ برا مردم هر ثانیه هر فرصتی کوروس: خوابم میاد خوابم میاد،خستم بگو پاشم چیکار یادم بیار یادم بیار،تک تک پا این پاکت سیگار آدم میخواد آدم میخواد،هر لحظه باشهو جا کم میاد یادم بیار یادم بیار کم کم بازم یادم بیار ورس2: ) دیگه عشق و انسه/فقطم خوشحالم سر عشق کنسرتDepressionدیپرشنمم( وقتی ملت همرام همه قلبامون میکوبن/از ته قلب پارشون حرفا میخونن همه عرفان دپو دوست دارن/ عرفان غرق خیال چتو دوست دارن همه درد دلا رو ده ساله گوش دادن/هر لحظه باهام کوک صبحا زود پاشن همه فصلای زندگیم پاییز بودنو تاریک بودنو/اینا از بیرون زل زدن به هر حرکتم عکسامو دیدن که همش پا میز بودمو/مست لا دبی لندن و پاریس بودمو اینا میگن دور و برم پره دختره/ یکی کنارم نخوابیده که بخوام صبح نره قول دادم قرص باشم ندم دم تله/ عرفان از سرطان مغز قد تره کوروس: خوابم میاد خوابم میاد،خستم بگو پاشم چیکار یادم بیار یادم بیار،تک تک پا این پاکت سیگار آدم میخواد آدم میخواد،هر لحظه باشهو جا کم میاد یادم بیار یادم بیار کم کم بازم یادم بیار یه نگاه به دور و برم بنداز ببین چه دیوونس،دیوونه خونس یه نگاه بعد تو به منم بنداز ببین چه دیوونم تو دیوونه خونم یه نگاه به دور و برم بنداز ببین چه دیوونس،دیوونه خونس یه نگاه بعد تو به منم بنداز ببین چه دیوونم تو دیوونه خونم کوروس: خوابم میاد خوابم میاد،خستم بگو پاشم چیکار یادم بیار یادم بیار،تک تک پا این پاکت سیگار آدم میخواد آدم میخواد،هر لحظه باشهو جا کم میاد یادم بیار یادم بیار کم کم بازم یادم بیار شرمنده آخر اینترو رو متوجهنشدم، هر کسی میدونست بگه تا کامل بشه تکست ممنون.هراشتباهی رو هم دیدید بگید تا اصلاح کنم مولتی هاستر