عاشق اهنك امينل هستم حتمادانلودش كنيد مولتی هاسترمولتی هاستر